+370 612 73185
Paspauskite "Enter", jei norite atlikti paiešką, arba "Esc" klavišą, kad uždaryti.

              Keliautojai keliaujantys su mumis ir norintys įsigyti lėktuvo bilietus savarankiškai jų pirkimą turi suderinti su kelionių organizatoriumi. Savarankiškai perkantys lėktuvo bilietus privalo juos pirkti pridedant atšaukimo garantijos paslaugą. 

              UAB „Atrask Islandiją” neprekiauja ir neparduoda lėktuvo bilietų. Kelionių organizatorius atlieka tarpininkavimo paslaugą padedant įsigyti lėktuvo bilietus. Taip pat atlieka su lėktuvo bilietais susijusias paslaugas tokias kaip bilietų savybių paketimai, registraciją į skrydį ir kt.

               Asmenys, pageidaujantys įsigyti lėktuvo bilietus, bet kuria kryptimi, gali kreiptis žemiau nurodytais kontaktais. 

Tarpininkavimo sutartis
  1. Sutarties objektas:

1.1.  Šia sutartimi Tarpininkas įsipareigoja tarpininkauti Klientui dėl lėktuvo bilieto paieškos ir įsigijimo pagal Kliento nurodymus ir jo lėšomis bei atliekant kitus veiksmus, susijusius su šios sutarties vykdymu.

  1. Šalių teisės ir pareigos:

2.1. Tarpininkas įsipareigoja:

2.1.1. Tarpininkas atliks savo darbą remdamasis Kliento prašymais, naudodamas Kliento pateiktą informaciją, dokumentus, instrukcijas, nurodymus ir kitokią medžiagą.

2.1.2. Tarpininkas įsipareigoja:

2.1.2.1. teikdamas paslaugas veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų Kliento interesus;

2.1.2.2. informuoti Klientą raštu arba žodžiu apie galimą potencialų lėktuvo bilietą bei apie jo sąlygas;

2.1.3. Klientui sutikus su lėktuvo bilieto kaina ir jo sąlygomis, Tarpininkas rezervuoja lėktuvo bilietą bei tarpininkauja dėl jo įsigijimo Kliento lėšomis;

2.1.4. Tarpininikas perka lėktuvo bilietą per 15 d.d. nuo sutarties pasirašymo datos. Nebent su klientu susitarta kitaip.

2.1.5. Tarpininkas įsigytą lėktuvo bilietą el. ryšio priemonėmis nedelsiant persiunčia Klientui. Kartu su bilietu, išsiunčia sąskaitą faktūrą, kurioje nurodo bilieto kainą ir tarpininkavimo mokestį.

2.1.6. Tarpininkas įsipareigoja nedelsiant, t.y. ne vėliau nei per 3 darbo dienas, grąžinti Klientui skirtumą tarp jo pagal šios Sutarties 2.2.3. p. sumokėtos sumos ir įsigyto lėktuvo bilieto kainos, jeigu įsigyto lėktuvo bilieto kaina yra mažesne, nei buvo numatyta šalių sudarant šią Sutartį.

2.1.7. Tarpininkas turi informuoti Klientą apie, bet kurias reikšmingas aplinkybes, susijusias su paslaugų teikimu.

2.1.8. Klientui pageidavus registracijos skrydžiui paslaugos („Check-in“) Tarpininkas įsipareigoja atlikti šią paslaugą ir ją atlikus įlaipinimo bilietus išsiųsti Kliento šioje sutartyje pagal 4.10 punktą nurodytu el. paštu.

2.1.9. Tarpininkas turi ir kitas Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises ir pareigas.

2.2. Klientas įsipareigoja:

2.2.1. Pateikti Tarpininkui informaciją, reikalingą jo funkcijoms, numatytoms sutarties 1.1. p., vykdyti;

2.2.2. Klientas, sudarydamas šią Sutartį, sumoka Tarpininkui negrąžintiną 25,00 Eur (dvidešimt penkių eurų, 00 ct) mokestį, kuris padengs Tarpininko išlaidas, reikalingas, sutarties sudarymui, lėktuvo bilietų paieškai ir įsigijimui Kliento vardu. Pasirinktai skrydžio bendrovei atšaukus ar pakeitus skrydį, tarpininkavimo mokestis nėra grąžinamas.

2.2.3. Klientas įsipareigoja per 2 darbo dienas nuo šios Sutarties sudarymo sumokėti į Tarpininko sąskaitą Nr. LT757300010169861420, esančią SWEDBANK AB, šalių sulygtą 300 Eur (trijų šimtų eurų, 00 ct) sumą, kuri bus naudojama lėktuvo bilieto įsigijimui. Tarpininkas pradeda teikti paslaugas pagal šią Sutartį tik po to, kai Klientas sumoka šiame punkte nurodytą pinigų sumą, skirtą lėktuvo bilieto įsigijimui.

2.2.4. Klientas pagal 2.2.2 p. ir 2.2.3 p. Tarpininkui bendrai sumoka 325 eur  (trijų šimtų dvidešimt penkių eurų, 00 ct).

2.2.5. Tuo atveju, jei įsigyto lėktuvo bilieto kaina yra didesne, nei buvo numatyta šalių sudarant šią Sutartį, Klientas įsipareigoja nedelsiant, t.y. ne vėliau, nei per 2 darbo dienas, pervesti į Tarpininko sąskaitą Nr. LT757300010169861420, esančią SWEDBANK AB, skirtumą tarp jo pagal šios Sutarties 2.2.3. p. sumokėtos sumos ir įsigyto lėktuvo bilieto kainos.

2.2.6. Laiku pilnai ar iš dalies nesumokėjus Tarpininkui šios Sutarties 2.2.2 p., 2.2.3. p. ir 3 p. nurodytų mokesčių, Klientas įsipareigoja mokėti po 0,02 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną.

2.2.7. Klientas, gavęs lėktuvo bilietą, įsipareigoja, susipažinti su pasirinktos skrydžių bendrovės taisyklėmis ir skrydžio sąlygomis.

2.2.8. Klientas įsipareigoja saugoti Tarpininko komercinę paslaptį, kurią sudaro ši Sutartis ir kita informacija, kurią sužino Klientas, ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims. Jei atsiranda poreikis kreiptis į trečiuosius asmenis dėl Sutarties objekto, nedelsiant apie tai pranešti Tarpininkui.

2.2.9. Klientas turi ir kitas Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises ir pareigas.

  1. Kitos papildomos paslaugos ir jų apmokėjimo tvarka:

3.1. Už papildomą mokestį Tarpininkas gali (jeigu avialinijos suteikia tokią galimybę) suteikti Klientui tokias papildomas paslaugas, susijusias su įsigytu lėktuvo bilietu:

3.1.1. Papildomi pageidavimai dėl įsigyto lėktuvo bilieto savybių pakeitimo – papildomas bagažas, nestandartinis bagažas, maitinimas, priority laipinimas, konkrečios sėdimos vietos lėktuve rezervavimas ir pan. Papildomos paslaugos kaina vienam asmeniui 20,00 Eur (dvidešimt eurų, 00 ct).

3.1.2. Įsigyto lėktuvo bilieto datos ar pavardės keitimas. Papildomos paslaugos kaina vienam asmeniui 20,00 Eur (dvidešimt eurų, 00 ct).

3.2. Klientas pageidaujantis papildomų paslaugų informuoja Tarpininką el. paštu apie norimas pakeisti sąlygas.

3.3. Tarpininkas patvirtina paslaugos užsakymo gavimą nurodydamas Klientui bendrą mokėtiną sumą (tarpininkavimo paslaugos mokestis + avialinijų mokesčiai). Po pilno paslaugos apmokėjimo, suteikia paslaugą ir apie tai informuoja Klientą.

3.4. Klientas sumoka Tarpininko nurodytą sumą 2.2.3 punkte norodytomis sąlygomis.

Atkreipiame dėmesį, jog kainos nurodytos 3.1 punkte yra Tarpininko tarpininkavimo paslaugos mokestis, avialinijų paslaugos užsakymo/keitimo mokestis į šią kainą neįeina.

  1. Sutarties objekto (lėktuvo bilieto) ypatumai:

4.1. Klientas sutinka, jog Tarpininkas Kliento pinigais pirktų lėktuvo bilietą su bilieto atšaukimo galimybe, jeigu tokią galimybę suteikia avialinijos. Tai yra avialinijų mokama paslauga, kurią Klientas sutinka apmokėti.

4.2. Oro uostai. Išvykimo:                                     Galutinio tikslo:     

4.3. Atgalinis bilietas:  Taip/Ne   

4.4. Išvykimo data:                                                Grįžimo (išskridimo iš oro uosto) data:

4.5. Keliautojų skaičius:

4.6. Tiesioginis skrydis: Taip/Ne

4.7. Kiti lėktuvo bilieto ypatumai:

4.8. Kiti specialūs pageidavimai:

4.9. Maksimali vieno lėktuvo bilieto su visomis paslaugomis kaina:

4.10. Visų keliautojų duomenys ir poreikiai:

Papildomi komentarai:

Nenorodžius asmens duomenų reikalingų „Check-in“ paslaugai atlikti Klientas įsipareigoja šią paslaugą atlikti pats.

  1. Asmens duomenų tvarkymas

5.1. Asmens duomenų valdytojas yra UAB “Atrask Islandiją”, juridinio asmens kodas, 305924178, buveinė: Vydūno g. 2-101, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, internetinio puslapio adresas www.atraskislandija.lt.

5.2. Tarpininkas informuoja, kad Kliento asmens duomenis Sutarties sudarymo ir vykdymo, paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už teikiamas paslaugas, pretenzijų (reikalavimų) nustatymo ir nagrinėjimo 10 metų laikotarpyje, atsižvelgiant į privalomus senaties terminus, tikslais. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinamas Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 straipsnio 1 dalies b) punktas, c) punktas, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.125 straipsnis.

5.3. Sutarties 1.1. punkte nurodytais tikslais Tarpininkas tvarko šiuos Kliento asmens duomenis, gyvenamąją vietą (adresą), pavardę, vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis – išdavimo ir galiojimo datą, vietą, numerį, gimimo datą, lytį, pilietybę, dokumentą išdavusią valstybę, mokėjimų duomenis ir kitus Kliento pateiktus duomenis bei kitą su šios sutarties sudarymu ir vykdymu susijusią informaciją.

5.4. Klientas susisiekęs su Tarpininku ir Tarpininkui nustačius asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo duomenų subjekto teises:

5.4.1. gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

5.4.2. susipažinti su Tarpininko tvarkomais savo asmens duomenimis;

5.4.3. reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis ir papildyti neišsamius savo asmens duomenis;

5.4.4. reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam”);

5.4.5. reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

5.4.6. teisę į duomenų perkeliamumą;

5.4.7. tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą;

5.4.8. reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas.

5.5. Klientas, manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. 8 5 2127532, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt

5.6. Tarpininkas, siekdamas užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą, turi teisę perduoti Kliento asmens duomenis Tarpininko vardu ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas. Tarpininkas patvirtina, kad duomenų perdavimas vykdomas taikant saugumo priemones pagal atitinkamas sutartis su duomenų gavėjais.

5.7. Tarpininkas privalo pateikti Kliento asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Tarpininko teises arba Tarpininko klientų, darbuotojų ir turto saugumą.

5.8. Tarpininkas tvarko Kliento asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

5.9. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl Tarpininkui pateiktų savo ir kitų asmenų asmens duomenų teisingumo ir tikslumo. Klientas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir (ar) kitų asmenų asmens duomenis), užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti Tarpininkui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolius.

  1. Sutarties galiojimas:

6.4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Sutarties 1.1. p. numatyto Tarpininko įsipareigojimo įvykdymo, bet ne ilgiau, nei iki 2022 m. ……. mėn. ….d.

  1. Sutarties nutraukimas ir pakeitimas:

7.4. Sutartis laikoma nutraukta pasibaigus sutarties galiojimo terminui, jeigu šalys nesusitaria pratęsti jos galiojimo.

7.5. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjęs apie tai Tarpininką, ne vėliau kaip prieš 10 d.d..

7.6. Tarpininkas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Klientas nevykdo savo pareigų, numatytų šios Sutarties 2.2.1. – 2.2.4.p.

7.7. Sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik susitarus abiems šalims ir įforminus savo susitarimą raštu.

  1. Ginčų sprendimas ir kitos sutarties sąlygos:

8.4. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties yra sprendžiami tarpusavio derybų būdu, vadovaujantis gera valia.

8.5. Nepavykus pasiekti susitarimo, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

8.6. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

8.7.  Šalių rekvizitai ir įgaliotų atstovų parašai: